Madenler Devletleştirilmeli

Madenler Devletleştirilmeli

Türkiye Komünist Partisi madenlerin aranması, işletilmesi ve zenginleştirilmesi ile ilgili tüm tesis ve faaliyetlerin bedelsiz olarak devletleştirilmesi ve bu alanlardaki tüm mevcut birikimin merkezileştirilerek planlamaya uygun şekilde yeniden yapılanması çağrısı yaptı.

1. Ülkemizdeki doğal kaynakların, halk sağlığı ve çevreyle uyumlu şekilde verimli kullanımını hedefleyen, bilimsel verilere dayalı, planlama odaklı bir madencilik politikasının oluşturulabilmesi için,

2. Çok uluslu şirketlere peşkeş çekilen madenlerin kâr güdüsüyle vahşi yöntemler kullanılarak işletilmesine son vermek, madenlerimizi toplumun çıkarları adına işletebilmek için,

3. Değerli madenlerin sadece hammadde olarak çıkarılıp ihraç edilmesine son verilerek uç ürünlere dönüştürülmesi, yarı mamul ve mamul maddelerin üretimi için planlı bir sanayi hamlesi yapılabilmesi için, 

4. İnşaat sektörüne hammadde sağlamaya odaklı, plansız ve denetimsiz bir madencilik endüstrisi yerine mühendislik kalitesi yüksek, katma değerli üretim yapabilen bir madencilik endüstrisinin kurulabilmesi için,

5. Tüm ilişkili sektörler dikkate alınarak kapsamlı bir planlama ile hammadde arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azalması, yerli sanayiye düşük maliyetli ve kaliteli girdi sağlanabilmesi için, 

6. Maden havzalarının bütüncül bir planlama yapılarak bulunduğu bölgedeki tarımsal ve sınai üretim, su kaynakları, orman varlığı ve halk sağlığı gözetilerek işletilebilmesi için,

7. Madencilerin eksiksiz mesleki eğitim alabilmeleri, insanlık onuruna yakışan, sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışabilmeleri için,

8. İşletmesi tamamlanmış madenlerin kapatma, rehabilitasyon ve rekültivasyon faaliyetlerinin çevresel önlemler çerçevesinde eksiksiz olarak gerçekleştirilebilmesi için, 

9. Madencilik faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların yerlileştirilmesi, verimli, halk sağlığına ve çevreye uyumlu ileri teknolojilerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için,

10. Onlarca yıllık birikime sahip kurumların özelleştirme ve piyasalaşma hamleleri ile atalete mahkûm edilmesine dur demek, madencilik sektöründe bilimsel temellere dayalı bir kamu idaresini kurabilmek için,

Madenlerin aranması, işletilmesi ve zenginleştirilmesi ile ilgili tüm tesis ve faaliyetler bedelsiz olarak DEVLETLEŞTİRİLMELİ, bu alanlardaki tüm mevcut birikim merkezileştirilerek planlamaya uygun şekilde yeniden yapılanma sağlanmalıdır.

Türkiye Komünist Partisi