Bütün Sağlık Hizmetleri Devletleştirilmelidir

Bütün Sağlık Hizmetleri Devletleştirilmelidir

Türkiye Komünist Partisi "Tüm kaynaklar halka" çağrısıyla kamusal kaynakların halka ücretsiz olarak sunulması çağrısında bulundu. Bu açıklamaların ilki sağlık alanına dönük gerçekleşti.

1. Her bireyin sigorta primi ya da katkı payı vermeden ve hiçbir şekilde cepten ödeme yapmak zorunda kalmaksızın nitelikli, yeterli ve eşit sağlık hizmeti alabilmesi için…

2. Nüfusun tümünün koruyucu sağlık hizmetlerinden ücretsiz, doğru, zamanında ve etkin şekilde yararlanabilmesi için…

3. Toplumun tümüne yönelik tedavi edici ve destekleyici sağlık hizmetinin bedelsiz, bilimsel verilere dayalı ve eşit şekilde ulaştırılabilmesi ve bunun olağanüstü durumlarda da sağlanabilmesi için…

4. Her yaştan özel bakıma ihtiyaç duyan bireylerin ve ileri yaş grubunda olanların eşit, yaygın ve nitelikli destek tedavisi ve bakım hizmeti alabilmesi için…

5. Tüm sağlık emekçilerine iş güvencesinin; performans sistemi ve maliyet kaygısından arınmış, emekliliğe yansıyan, adil ücretlerin ve etik değerlerin korunduğu, şiddetten uzak çalışma ortamlarının sağlanabilmesi için…

6. Hekimden teknisyene, hemşireden diş hekimine, hasta bakıcıdan laboranta, sağlık alanında çalışan tüm insan gücünün nitelikli kurumlarda ve eşit koşullarda yetiştirilmesi; yetişmiş insan gücünün sürekli ve düzenli eğitimi için…

7. Şirketlerin kâr hırsı ve maliyet hesaplarına konu edilmeyen ilaç/teknoloji üretimi ve tüm bireylerin ihtiyaç duydukları ilaca ve tedavi yöntemlerine ücretsiz ve eşit ulaşım hakkı için…

8. Sağlık alanındaki bilimsel çalışmalara ve üretime piyasanın değil toplumun ihtiyaçlarına göre yön verilebilmesi için…

9. Yenidoğandan yaşlısına tüm toplumun sağlıklı konut, okul ve iş yerlerine sahip olması, gelecek kaygısı taşımadan sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için…

10. Bilimsel olmayan sözde tedavi yöntemlerinin ve gerici, çağdışı yaklaşımların insan sağlığını tehdit etmemesi için…

BAŞTA ÖZEL HASTANELER OLMAK ÜZERE SAĞLIĞIN KORUYUCU, TEDAVİ EDİCİ VE DESTEK HİZMETLERİNİ DE İÇEREN TÜM BASAMAKLARI; SAĞLIK EĞİTİMİ; İLAÇ, TEKNOLOJİ VE BİLGİ ÜRETİMİ TAMAMEN DEVLETLEŞTİRİLMELİ ve ÜCRETSİZ HALE GETİRİLMELİDİR.

Türkiye Komünist Partisi