Banka ve Finans Kurumları Devletleştirilmelidir!

Banka ve Finans Kurumları Devletleştirilmelidir!

Türkiye Komünist Partisi "Tüm kaynaklar halka" başlığında yaptığı açıklamalarına banka ve finans kurumlarının da devletleştirilmesi çağrısıyla devam ediyor.

1. Ülke ekonomisinin kaynaklarını planlama açısından kritik unsur olan bankaların, sermayenin ihtiyaçları için değil, halkın çıkarları doğrultusunda çalışmasını sağlamak için,

2. Banka ve finans kuruluşlarının uluslararası sermayeyle işbirliği içinde ülke değerlerini yağmalamasına ve rantiyeciliğe son vermek için,

3. Halkın olması gereken ülke kaynaklarının uluslararası finans devleri tarafından sömürülmesine ve ülke dışına aktarımına son verilmesi için,

4. Ülke kaynaklarının kullanımının uluslararası finans tekellerinin tercih ve kontrolünden çıkarılması ve emekçilerin ürettiği değerlerin finans merkezlerine sermaye olarak taşınmasını önlemek için,

5. Birbiriyle rekabet eden patronların daha fazla kâr etmek için kendi çıkarlarına göre belirlediği üretim ve tedarik zincirinin son bulması, finansmanının halkın çıkarları doğrultusunda kullanılabilmesi için,

6. Hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında beli bükülen, reel ücretleri düşen, sürekli olarak kazandıklarını bankaya vererek yaşayan emekçilerin kredi ve kredi kartı borçlarının silinmesi için,

7. Finans patronlarının zenginliklerine zenginlik katmak için bankalar aracılığıyla sermaye biriktirme modeline son vererek, sermaye adına yatırıma yönlendirilen mali kaynakların ülke ekonomisinin toplam verimine katkı koyacak şekilde kullanılabilmesi için,

8. Piyasa düzeninin dayattığı, patronların sömürü ve kar hırsı sonucunda ortaya çıkan finansal krizlerin son bulması, planlı ve istikrarlı ve öngörülebilir, kalkınan bir ülke ekonomisi yaratılabilmesi için,

9. Her daralma ve kriz döneminde banka ve finans kuruluşlarını kurtarmak için emekçileri, işsizlik ve yoksulluğa mahkûm eden, kamu kaynaklarını sermaye kuruluşlarına aktaran bu ekonomik düzenin son bulması için,

10. Devamlı işten atılma korkusu yaşayarak, düşük ücretlerle, uzun mesai saatleri ve sistematik baskı altında çalışan banka emekçilerinin, performans baskısından uzak, adil ücretlerle ve iş güvencesine sahip olarak çalışabileceği bir çalışma ortamının kurulabilmesi için,

BÜTÜN ÖZEL BANKA VE FİNANS KURUMLARI TAMAMEN DEVLETLEŞTİRİLMELİDİR. 

Türkiye Komünist Partisi